اطلاعیه

Regarding service outage

We are aware of the service outage for the VINTCER blogging platform, form builder, and a few other services. Our team was working on maintenance and due to some technical issues, it's taking longer than expected to restore the services. We are working hard to bring everything online as soon as we can.

DNS router

Website builder

  • 1این سرویس، سالم گزارش شده است.از نظرHTTP یا TCP بررسی شد.

Form builder & manager

  • 1این سرویس، سالم گزارش شده است.از نظرHTTP یا TCP بررسی شد.

VINTCER IDE

  • 1این سرویس، سالم گزارش شده است.از نظرHTTP یا TCP بررسی شد.

Yovale ecommerce

  • 1این سرویس، سالم گزارش شده است.از نظرHTTP یا TCP بررسی شد.

Blogging platform

  • 1این سرویس، سالم گزارش شده است.از نظرHTTP یا TCP بررسی شد.

VINTCER assets

  • 1این سرویس، سالم گزارش شده است.از نظرHTTP یا TCP بررسی شد.